نوارلوله

طرح تایوانی/ آلتن/شائیک

نوار لوله با کیفیت مناسب و قابل رقابت با نوار لوله تایوانی که به منظور آب بندی لوله و اتصالات آبرسانی مورد استفاده قرار میگیرد.

  

آلتن آلتن شائیک